INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWEJ

IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO

Od 25 maja 2018 r. w Polsce jest stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które dalej nazywamy – My, SKOK - „Rozporządzeniem”. Celem Rozporządzenia jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W niniejszym dokumencie znajdują się informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy dane osobowe naszych członków – Twoje dane. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.

Kto przetwarza Twoje dane osobowe?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa z siedzibą w Tarnowie (33-101), przy ul. Kwiatkowskiego 8. Możesz kontaktować się z nami telefonicznie pod numerem telefonu: 14 637 34 15, elektronicznie pod adresem e-mail: skok@skokkwiatkowskiego.pl, pisemnie na adres naszej siedziby lub osobiście, poprzez wizytę w naszej placówce.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

1. Przetwarzamy Twoje dane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody:

a) w celu wynikającym ze złożonych przez Ciebie oświadczeń, jeśli poprosiliśmy Cię o udzielenie zgody i ją otrzymaliśmy. Przykładowo, mogliśmy Cię poprosić o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych po wygaśnięciu zobowiązania (np. z tytułu zawartej umowy pożyczki). Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w takiej sytuacji jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia;

b) w celach marketingowych usług własnych lub usług podmiotów powiązanych z nami systemowo, osobowo lub kapitałowo, przez co rozumiemy działania polegające na oferowaniu Tobie naszych usług drogą elektroniczną lub telefonicznie. Do takiego działania jesteśmy uprawnieni wyłącznie na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.

2. Przetwarzamy Twoje dane w celu zawarcia lub wykonania zawartej z Tobą umowy, np. umowy kredytu, pożyczki lub umowy rachunku, jak również w celu realizacji naszych celów statutowych. Do takiego działania jesteśmy uprawnieni na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.

3. Przetwarzamy Twoje dane w celu wykonania spoczywającego na nas obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa, w tym przepisów prawa wspólnotowego i prawa polskiego, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia. Obowiązki prawne, o których mowa w zdaniu pierwszym, mogą polegać w szczególności na:

a) realizacji obowiązków sprawozdawczych wobec organów nadzorczych oraz obowiązków administracyjnych, polegających choćby na prowadzeniu rejestru naszych członków, wynikających m.in. z ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych;

b) obowiązku przechowywania dokumentacji, wynikającego z przepisów ustawy o rachunkowości, przepisów prawa podatkowego oraz ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

c) obowiązku oceny zdolności kredytowej, którego wykonanie nakładają na nas przepisy ustawy – Prawo bankowe, ustawy o kredycie konsumenckim lub ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami;

d) rozpoznawaniu reklamacji i skarg, wnoszonych na podstawie przepisów ustawy o usługach płatniczych oraz ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym;

e) monitorowaniu i rejestrowaniu tzw. transakcji podejrzanych, o których mowa w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

f) przeciwdziałaniu nieuczciwej sprzedaży produktów finansowych tzw. missellingowi (w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów);

g) obowiązku przekazywania do podmiotów ustawowo upoważnionych do gromadzenia informacji o Twoich zobowiązaniach, np. do Biura Informacji Kredytowej S.A.; Informacje te będą przekazywane wyłącznie w zakresie i w celu wskazanym w przepisach ustawy – Prawo bankowe;

h) obowiązku przyjmowania oświadczeń i weryfikacji rezydencji podatkowej, wynikającym z przepisów ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

4. Przetwarzamy Twoje dane również w tzw. prawnie uzasadnionym interesie administratora, o którym mowa w art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia. Za nasz prawnie uzasadniony interes uważamy m.in. przetwarzanie w celach:

a) zapobiegania oszustwom, popełnianym na szkodę skoków, banków i innych instytucji finansowych, w tym zapobieganie oszustwom, o których mowa w ustawie o usługach płatniczych;

b) analitycznych i statystycznych;

c) windykacyjnych lub upominawczych, w sytuacji braku spłaty zaciągniętego zobowiązania lub opóźnień w płatnościach;

d) marketingu bezpośredniego naszych usług lub usług podmiotów powiązanych z nami kapitałowo, osobowo lub systemowo (informację o tych podmiotach możesz znaleźć na naszej stronie internetowej), rozumianego jako przesyłanie informacji handlowych za pomocą tradycyjnej poczty;

e) dowodowych i archiwalnych, dla potrzeb ochrony przed Twoimi potencjalnymi roszczeniami kierowanymi wobec naszej SKOK.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Okres przechowywania Twoich danych osobowych zależy od celu, dla którego są one przez nas przetwarzane i w związku z tym będziemy przechowywać Twoje dane osobowe:

1. do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie lub do czasu upływu terminu wskazanego w oświadczeniu o zgodzie – jeśli przetwarzanie odbywało się na podstawie zgody;

2. do czasu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy - w sytuacji, kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;

3. do czasu upływu obowiązkowego okresu przechowywania danych – w sytuacji, kiedy przetwarzanie (przechowywanie danych) odbywa się na podstawie przepisów prawa krajowego lub członkowskiego;

4. do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych;

5. do czasu upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń – w sytuacji, kiedy dane przechowywane są dla potrzeb obrony przed roszczeniami lub w celu ich dochodzenia (cele windykacyjne);

6. do czasu wniesienia i podjęcia przez nas decyzji o uwzględnieniu Twojego ewentualnego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu – w przypadku wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację, o której mowa w art. 21 ust. 1 Rozporządzenia.

Zautomatyzowane przetwarzanie i profilowanie

Nie przetwarzamy Twoich danych osobowych w celu wydania przez nas decyzji, która miałaby opierać się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu. Nawet, jeśli wykorzystujemy profilowanie w celu podjęcia decyzji w Twojej sprawie, ostateczna decyzja podejmowana jest zawsze przez upoważnionego pracownika naszej SKOK. Profilowanie, którego wynikiem nie jest podjęcie automatycznej decyzji, może być przez nas wykorzystane w celach:

1. przeprowadzenia analizy lub prognozy aspektów dotyczących oceny zdolności i wiarygodności kredytowej, poprzez przypisanie Tobie określonej oceny punktowej (scoring kredytowy);

2. realizacji rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym;

3. podjęcia decyzji kredytowej;

4. przeciwdziałania praniu pieniędzy;

5. zapobiegania przestępstwom popełnianym m.in. na szkodę skoków, banków, instytucji kredytowych i finansowych, czyli zapobiegania tzw. fraudom;

6. przeciwdziałania nieuczciwej sprzedaży produktów finansowych tzw. missellingowi (w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów);

7. analitycznych, statystycznych i sprawozdawczych;

8. marketingowych i segmentacji, tj. w celu tworzenia grup naszych członków, aby na ich podstawie dopasowywać do nich działania w zakresie proponowanych usług.

Komu możemy przekazywać Twoje dane?

Przekazujemy Twoje dane podmiotom i instytucjom, które są uprawnione do gromadzenia określonego rodzaju informacji o Tobie, na podstawie odrębnych przepisów prawa. W grupie takich podmiotów znajduje się m.in. Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie lub biura informacji gospodarczej, do których kasa zwraca się o ujawnienie informacji o Twoich zobowiązaniach w celu oceny Twojej zdolności kredytowej przed udzieleniem Tobie np. kredytu lub pożyczki. Zapytanie do biur informacji gospodarczej może nastąpić tylko wtedy, jeśli udzielisz nam pisemnego upoważnienia do złożenia takiego zapytania. W opisanych wyżej sytuacjach dojdzie do udostępnienia Twoich danych ww. podmiotom, w wyniku czego staną się one odrębnymi od nas administratorami Twoich danych.

Twoje dane będą również przekazywane podmiotom pośredniczącym w rozliczeniach Twoich transakcji. W grupie tych podmiotów znajduje się m.in. Krajowa Izba Rozliczeniowa, jak również Kasa Krajowa, która na podstawie ustawowego upoważnienia i zawartej z nami umowy, ma prawo pośredniczyć w rozliczeniach finansowych. Dodatkowo, jeśli jesteś posiadaczem karty płatniczej dla członków skok, Twoje dane trafią do spółki Cardera sp. z o.o., która zajmuje się m.in. autoryzacją transakcji i przekazywaniem informacji o tych transakcjach do naszej SKOK, w celu ich rozliczenia.

Twoje dane mogą zostać przekazane również innym podmiotom, z którymi SKOK współpracuje w ramach swojej działalności statutowej. W grupie tych podmiotów znajdują się nasi podwykonawcy, w szczególności podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, doradcze lub wsparcia IT. Twoje dane mogą być również przekazane do kancelarii prawnych lub firm windykacyjnych, jak również do innych podmiotów lub instytucji upoważnionych do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów odrębnych ustaw.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Nie przekazujemy Twoich danych do państw trzecich. Przewidujemy jednak współpracę z podmiotami mającymi swoją siedzibę w granicach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, np. w ramach międzynarodowej współpracy biur informacji gospodarczej lub w ramach Stowarzyszenia na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej (SWIFT) z siedzibą w Belgii.

Informacja o Twoich uprawnieniach

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługuje Tobie prawo do:

1. żądania dostępu do danych i ich sprostowania, jeśli okażą się niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach przewidzianych prawem;

2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przy czym pamiętać należy, że tylko jeśli Twój sprzeciw będzie dotyczył działań marketingowych, będzie on przez nas automatycznie uwzględniony i Twoje dane nie będą dalej przetwarzane w tym celu. W pozostałych przypadkach, tj. jeśli Twój sprzeciw wobec przetwarzania będzie w swoich uzasadnieniu odwoływał się do Twojej szczególnej sytuacji, będziemy mieli prawo do dalszego przetwarzania Twoich danych jeśli stwierdzimy, że po naszej stronie istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów oraz Twoich praw i wolności. Do podjęcia decyzji w tym zakresie uprawnia nas przepis art. 21 ust. 1 Rozporządzenia;

3. żądania przeniesienia danych, przy czym należy pamiętać, że realizacja tego prawa nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane wyłącznie w zakresie, w jakim będzie to technicznie możliwe;

4. cofnięcia zgody w każdym czasie, przy czym należy pamiętać, że cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu realizacji przysługujących Tobie uprawnień należy skontaktować się z naszymi placówkami lub listownie na adres naszej siedziby.

Niezależnie od opisanych wyżej uprawnień, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest np. niezgodne z prawem, przysługuje Tobie również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Funkcję krajowego organu nadzorczego pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Centrala

SKOK Kwiatkowskiego

ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów

Zadzwoń

tel. 14 637 34 15

tel. 14 637 27 79

Napisz do nas

skok@skokkwiatkowskiego.pl

Z dniem 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). W trosce o zapewnienie prywatności i ochronę Państwa danych osobowych zamieszczamy realizowaną w ramach naszego serwisu Politykę Prywatności.


Jednocześnie informujemy, iż na naszej stronie internetowej używamy plików cookies, służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach.